Срокът за финансиране на участието в СТРОЙКО ЕКСПО пролет 2020 e до 7 февруари

Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков обяви, че Агенцията удължава срока за кандидатстване на български производители, които искат да получат финансиране за участие по време на изложението СТРОЙКО ЕКСПО пролет 2020  до 7 февруари включително.

Той съобщи новината на пресконференция в БТА. Г-н Таков допълни че институцията ще поема разходите на предприятията за изложбена площ и щанд, оборудване, регистрационни и медийни такси, консумативи и други, като си изисква и символично самоучастие от страна на компаниите.

Към момента има 7 компании са покрили изискванията на агенцията и има още десетки запитвания. „Радваме се на интереса, който фирмите проявяват към СТРОЙКО. В нашата агенция много искаме да подкрепяме българските изложения, които да са все по-силни“, подчерта г-н Таков.

По време на събитието г-н Таков представи и финансовите инструменти и програми, с които Агенцията насърчава бизнеса, сред които ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на малките и средните предприятия, Национален иновационен фонд и програмите за интернационализация, които включват организацията на бизнес форуми, търговски мисии, делегации и участие на световни изложения.

„В търсене на високотехнологичния дом и град“ е темата на 53-то изложение СТРОЙКО ЕКСПО, което ще се проведе от 25 до 29 март в НДК.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

 

ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми в СТРОЙКО ЕКСПО 2020 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • изложбена площ и щанд
 • оборудване на щандовете
 • регистрационни/медийни такси
 • консумативи и комунални услуги

Фирмите, одобрени за участие в СТРОЙКО ЕКСПО 2020, следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% от гореизброените разходи при първо участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП 370,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 492,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 616,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).

Участието в български и международни специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстванев специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което е издадено на база данни от последната приключила финансова година. Условия за допустимост
 4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието в събитието представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
 3. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП
 4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679  от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в СТРОЙКО ЕКСПО 2020, следва най-късно до 24.01.2020 г. (петък), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на адрес: office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Александрина Иванова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7976, e-mail: al.ivanova@sme.government.bg.

Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg.