ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ

Етаж: 2 
Номер на щанд: 220 
Контакти:

ЕТ “ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ – ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ” е наследник на създадената през 1990 г. от доктора на техническите науки, инж. Христомир Николаев Иванов ЕТ “КОНТЕХ” - една от първите частни инженерингови фирми в страната, използващи съвременни способи и средства в областта на проектирането и изграждането на мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства с висока степен на риск за хора и животни.

 • Фирмата притежава 25 годишен опит в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на мълниезащитни и заземителни уредби от конвенционален тип (с мълниеприемник или мрежа) и с изпреварващо действие, както и на системи за защита от вторични въздействия на мълнии - атмосферни и комутационни пренапрежения (токови удари). Освен това, от няколко години насам, фирмата осъществява контрол на състоянието на електрически подстанции, електропроводи и електрически мрежи(ниско, средно и високо напрежение) на големи обекти и региони в страната. Показател за качеството на нашата работа е големия брой референции, получени от посочените по-долу фирми-наши клиенти;
 • Фирмата разработи и произвежда български мълниеприемници с изпреварващо действие EUROSTAR (15, 30, 45 и 60 μs) Същите се наложиха на българския и международни пазари, като се предлагат с 15 годишна гаранция;

o   поради голямото стандартно изпреварващо време /15 μs, ÷ 60 μs и повече /, създават защитна зона с неколкократно по-големи размери от стандартните средства за мълниезащита;

o   значително се облекчава проектирането и монтажа им, особено върху специфични покривни конструкции и елементи /метал, стъкло, битумни керемиди и др./;

o   притежават високо качество, надеждност при експлоатация и неограничен срок на използване;

o   сравнително бърза доставка от производителя (до 7 работни дни);

o   доставят се на изключително конкурентни цени;

o   представят се на клиентите всички необходими сертификати и протоколи от изпитанията, изискуеми по нормативната уредба на РБ и ЕС.

 • Разполагаме с 4 бр. офиси в България и 1 бр. в Румъния;
 • Изнасяме фирмения мълниеприемник с изпреварващо действие в Индия, Бангладеш, Виетнам, Казахстан, Румъния, Полша, Албания, Гърция и Македония;
 • Системата за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008;
 • От колектив на фирмата е разработен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, който е приет от възложителя – МРРБ и КИИП и е доказателство за нейното признание в средите на специалистите от бранша;
 • Проектирани и изградени мълниезащитни и заземителни уредби: повече от 6000 обекти у нас и в чужбина;
 • Фирмата членува в: Камарата на строителите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Българския институт по стандартизация, Технически комитет - 49 и др.;
 • От пролетта на 2008 г. на фирмата е присвоен NCAGE код (00J9U – код) на производител/ доставчик по Кодификационната система на NATO;
 • Фирмата инвестира и съвместно с учени от ТУ – София и БАН разработва редица иновационни научно-технически проекти в областта на мълниезащитата;

 

ПРИНЦИПИ

 • Пълен инженеринг мълниезащитни и заземителни уредби за различни по характер сгради, външни съоръжения и открито разположени обекти;
 • Съобразяване на предлаганите технологии и изделия със съществуващите у нас и в страните от Европейския Съюз /ЕС/ наредби и стандарти;
 • Непрекъснато отчитане потребностите, желанията и търсенето на клиентите в извършваната от фирмата дейност;
 • Предлагане на клиентите на доказани в европейската практика съвременни средства за мълниезащита с високи технико-експлоатационни качества и на изключително изгодни за тях цени;
 • Перфектен сервиз на изградените от фирмата мълниезащитни и заземителни уредби, гаранция за което са изградените собствени офиси и представителства на фирмата в основните търговско-промишлени центрове на страната и редица балкански страни.

ОСНИВНИ ОБЕКТИ ЗА ЗАЩИТА

 • Административни и офис-сгради и резиденции;
 • Банки, трезори др. сгради, използвани за съхраняване на ценности;
 • Жилищни кооперации и блокове;
 • Магазини, супер- и хипер- маркети, търговско-развлекателни комплекси /от типа “МОЛ”/;
 • Промишлени предприятия и складови бази;
 • Болници и др. медицински заведения /санаториуми, профилакториуми, домове за деца и възрастни хора и т. н./;
 • Учебни, научни и бизнес центрове;
 • Театри, музеи и художествени галерии;
 • Хотели /ресторанти/ и хотелски комплекси;
 • Кина, казина, танцувални и др. развлекателни зали;
 • Почивни станции и курортни /ваканционни/ селища;
 • Съоръжения и средства за управление и комуникация на електрическите подстанции и елементи на преносната електрическа мрежа, телефонните, радиорелейните и високочестотните съобщителни линии;
 • Постройки и райони на гари /авто-, аеро-, и ж. п./, летища и пристанища;
 • Манастири, църкви и обредни домове;
 • Соларни фотоволтаични и вятърни електрогенераторни паркове;
 • Яхти и яхтени пристани;
 • Големоплощни сгради и открити пространства със специално предназначение (палати, паркинги, гаражи, халета, стокови и валутни борси, открити и закрити стадиони, игрища за голф, тенис, бейзбол и др. видове спорт, мото- и карт- писти, коло- и хиподруми, детски площадки, атракционни съоръжения, открити и закрити плажове, къпални и плувни басейни и др.) и прилежащата към тях инфраструктура (външни съоръжения, площадки, алеи и т. н.).

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 • ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРВИЗ НА:
  • МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ:
   • мълниеприемници с изпреварващо действие - за защита на широкоплощни обекти с общо и специално предназначение: хипермаркети, палати, зали, халета, гари /авто-, аеро-, морски  и ж. п./, атракционни съоръжения с прилежащите към тях паркинги, писти, плажове, игрища /за голф и други видове спорт/, и т. н.;
   • конвенционални /тип “Фарадеев кафез” и с “Франклинов прът”/ – за защита на всякакви по вид, размери и предназначение сгради, външни съоръжeния, открито разположени обекти и елементи от електропреносни и съобщителни линии;
   • комбинирани
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ(Rz ≤ 0,5 Ώ) – за защита на електронна, компютърна и друга офисна техника /за интернет и други комуникации, кабелна телевизия, видеонаблюдение и контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене и т. н./;
  • НЕСТАНДАРТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ /ОГНИЩА/ (при работа в скалисти райони с помощта на съвременни материали и технически средства) – за заземяване на съоръжения и апаратни средства за управление от преносната електрическа мрежа, телефонните съобщителни, радиорелейните и високочестотните линии. Фирмата притежава необходимите транспортни средства и оборудване за работа във високопланински и труднодостъпни терени;
  • СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ (ТОКОВИ УДАРИ)
  • КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ И ПОДСТАНЦИИ (ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ)
 • ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И СЕРВИЗ НА:
  • МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С РЕАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ: EUROSTAR ES:

15 µs – ES.15

30 µs – ES.30

45 µs – ES.45

60 µs – ES.60

  • КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ;
  • ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ - ПРОТЕКТОРИ И ПРОТЕКТОРНИ ГРУПИ (SURGEPROTECTORS) – над 20 вида;
  • КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ДРУГИ МОНТАЖНИ И ТОКОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ;
  • ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАТОКОПРОВОДЯЩИ ЦИМЕНТИ - ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТТА НА ПОЧВАТА ПРИ МОНТАЖА НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ;
  • НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗЦИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

 • “Камара на строителите в България”;
 • “Камара на инженерите в инвестиционното проектиране” – Р. България;
 • Български институт по стандартизация и създадения към него “Технически комитет - 49”;
 • НИС при Технически Университет – София;
 • Институт по геофизика към БАН;
 • Дирекция “Военна стандартизация, качество и кодификация” – МО;
 • “AMPER” – Р. Турция;
 • Лаборатория за високоволтови измервания HIGH VOLTAGE LABORATORY – LIT ICMET, гр Крайова – Р.Румъния