КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Етаж: 1 
Номер на щанд: 100 
Контакти:

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 КСБ е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите, приет с ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.
 КСБ е независимо, доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в България.
 Членове на КСБ са 1689 юридически лица, 16 учебни заведения и 7 сдружения с нестопанска цел.
 Членуването в Камарата се осъществява чрез 27 областни представителства в страната.

Основните цели на Камарата са:
• Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство; • Подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите; • Защита на интересите на потребителите на строителни услуги; • Издигане на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си.
КСБ осъществява следните основни дейности:
• Създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя, в който подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица; • Участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им; • Дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството; • Подпомага разработването на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд; • Разработва Kодекс на професионалната етика; • Участва в тристранното сътрудничество на браншово и национално ниво и е страна по отрасловия колективeн трудов договор; • Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни, областни и общински органи и свързаните със строителната дейност организации в интерес на своите членове; • Атестира български строителни фирми за работа във Федерална Република Германия; • Организира информационна база данни, издава Информационен бюлетин и специализирана литература; • Участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти, оперативни програми на ЕС, европейски социален фонд и др.; • Съдейства за облекчаване на условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити от членовете си за участието им в търгове;
• Провежда годишна класация за най-добра производствена практика на строителните фирми – „ТОП 50+".
За осъществяване на дейността си Камарата работи активно с представителите на законодателната и изпълнителната власт, с търговските представителства на дипломатическите мисии, със сродни неправителствени сдружения у нас и в чужбина.
Камарата е  член на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).